Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2011

nightmares
Reposted fromula ula viamylove mylove
nightmares
- Oszalałaś?
- Od kiedy Cię zobaczyłam.
— forum
Reposted fromaffection affection viamylove mylove
nightmares
4902 6e81
Reposted fromhairstyles hairstyles viamylove mylove
nightmares
4421 176d
Reposted fromjajebie jajebie viamylove mylove
nightmares
To niepojęte, doprawdy. Siedzę od ponad godziny nad tą książką, czytam ją i przeczytałem 2 strony łącznie. Za to cały czas widzę przed oczami jak się śmiejesz.
— Idealny sms otrzymany od nie tego faceta...
Reposted fromkatethewitch katethewitch viamylove mylove
nightmares
9086 7fbe 500
nightmares
5607 46bb
Reposted fromFuel Fuel viamylove mylove
nightmares
Reposted fromcaro caro viamylove mylove
nightmares
Są uczucia, których nie sposób zabić, mimo że na to zasługują.
Reposted frommefir mefir viamylove mylove
nightmares
1703 9077
,.,.,
nightmares
Reposted fromoll oll viamylove mylove
nightmares
Reposted fromanks anks viamylove mylove
nightmares
2420 e8ef 500
Reposted fromproof proof viamylove mylove
nightmares
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Heraklit
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viamylove mylove
nightmares
3279 7f6a 500
Poświatowska
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viamylove mylove
nightmares
5888 ab41
Reposted fromkniepuder kniepuder viamylove mylove
nightmares
3291 467b 500
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viamylove mylove
nightmares
Reposted fromcombibo combibo viamylove mylove
nightmares
5673 6831
Reposted fromlugola lugola viamylove mylove
nightmares
6698 10b1
Reposted fromnicolyn nicolyn viamylove mylove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl